Strategia TFS

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest inwestorem finansowym powołanym przez Skarb Państwa w celu prowadzenia procesów restrukturyzacyjnych w polskich przedsiębiorstwach. Działając na rynku od ponad 14 lat zrealizowaliśmy z sukcesem projekty w spółkach z branż m.in. hutniczej, kolejowej, lotniczej i przemysłowej. Zdobyte doświadczenie w połączeniu z dużym zapleczem finansowym pozwoliło wypracować wizję działalności Spółki na kolejne lata.

Zmieniające się uwarunkowania gospodarcze w Unii Europejskiej wyznaczyły nowe, strategiczne kierunki działalności TFS. Zwrot ku reindustrializacji gospodarki w unijnej i polskiej polityce przemysłowej wraz z napływem znacznych środków z funduszy europejskich stwarza potencjał do pobudzania wzrostu gospodarczego.

TFS wykorzystując swoje kompetencje, realizuje strategie budowy Grupy Kapitałowej poprzez powoływanie lub akwizycję spółek zdolnych realizować kontrakty związane z budownictwem infrastrukturalnym, branżą stalową i energetyczną. Wraz z rozwojem w kluczowych obszarach gospodarki oczekujemy również istotnego zapotrzebowania na szeroko rozumiane finansowanie, które mamy w ofercie.

Będąc jednym z podmiotów nadzorowanych przez Ministra Energii, chcemy odgrywać istotną rolę w umacnianiu zdolności wytwórczych polskiego przemysłu.

Zarząd TFS


Priorytety w działalności TFS

Rozpoczęcie nowego okresu programowania środków UE przełoży się na dynamiczny wzrost wybranych sektorów gospodarki, zwłaszcza w obszarze infrastruktury i przemysłu. Biorąc pod uwagę duży potencjał rozwoju przedmiotowych sektorów wraz z ostrożnym zaangażowaniem banków w ich finansowanie, należy oczekiwać istotnego zapotrzebowania na finansowanie kapitałowe, finansowanie obrotowe, gwarancje bankowe.

Zobacz studium przypadku

TFS wspiera rewitalizację zdegradowanych terenów przemysłowych w celu przywrócenia im funkcji gospodarczej i przemysłowej, zapewnienia miejsca pracy i utrzymania lub powrotu mocy wytwórczych.

TFS aktywnie współpracuje z władzami samorządowymi i administracją rządową oraz partnerami biznesowymi w celu wykorzystania potencjału terenów przemysłowych do budowy konkurencyjnego i innowacyjnego przemysłu.

Zobacz studium przypadku

Obecnie portfel inwestycyjny TFS stanowią firmy z różnych sektorów. Działania TFS ukierunkowane są na:

  • Aktywne budowanie wartości poszczególnych aktywów.
  • Wykorzystanie synergii pomiędzy poszczególnymi spółkami w ramach Grupy.
  • Poszukiwanie inwestycji dla realizacji przez podmioty z Grupy.

Dowiedz się więcej

Zasady polityki inwestycyjnej TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. inwestuje w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Polsce, szczególnie przedsiębiorstwa mogące poprawić swoje wyniki ekonomiczne, lub działające w szybko rozwijających się sektorach.

 

TFS inwestuje na warunkach rynkowych. Stopa zwrotu jest adekwatna do ponoszonego ryzyka. Parametry finansowe projektu określane są indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę analizowanego projektu.

Źródłem finansowania są środki własne uzyskane w efekcie wyjścia ze zrealizowanych projektów , lub zewnętrzne źródła finansowania.

Finansowanie planów inwestycyjnych, działalności rozwojowej, finansowanie kontraktów, kapitału obrotowego, planów poprawy efektywności.

Pożyczki, obligacje, gwarancje i poręczenia, działalność leasingowa, inwestycje kapitałowe oraz inne instrumenty finansowe dopasowane do specyfiki projektu.

Ustalany indywidualnie dla projektów, biorąc pod uwagę specyfikę projektu oraz instrumentu finansowego.

Wartość zaangażowania finansowego TFS w projekt przekraczająca 750 mln PLN. Dopuszcza się zaangażowanie finansowe powyżej 750 mln PLN, pod warunkiem ustrukturyzowania przedmiotowego projektu w sposób neutralizujący ryzyko projektu dla działalności TFS i innych projektów realizowanych przez TFS, np. poprzez ograniczenie czasowe i odpowiednią ścieżkę obniżenia zaangażowania do docelowego poziomu do 750 mln.

Decyzja o zaangażowaniu w dany projekt podejmowana jest po indywidualnej ocenie każdego projektu, po przeprowadzeniu analiz  zgodnych z najlepszymi rynkowymi praktykami w zakresie oceny projektów inwestycyjnych .

Dla każdego projektu inwestycyjnego TFS przeprowadza badanie due diligence lub ocenę biznesplanu w celu oszacowania poziomu oraz profilu ryzyka związanego z daną inwestycją. Z uwagi na status TFS jako państwowej osoby prawnej przeprowadzany jest (jeżeli wymagany) test inwestora prywatnego w celu weryfikacji warunków rynkowych projektu.

Kluczowe kryteria oceny projektu:

  • Zgodność z założeniami polityki inwestycyjnej TFS.
  • Wykonalność projektu ( finansowa , techniczna ) – akceptowalne wyniki due dilligence lub analizy biznes planu.
  • Możliwe do uzyskania zabezpieczenia, ewentualna kontrola nad projektem – w indywidualnych przypadkach może być preferowana kontrola nad podmiotem lub projektem. W przypadku udziału mniejszościowego wymagane są inne zabezpieczenia , np. opcje put , call.
  • Doświadczenie, rzetelność partnera biznesowego w projekcie.
  • Akceptowalny poziom ryzyka, adekwatny do oczekiwanego zwrotu z inwestycji.
  • Możliwość osiągnięcia synergii z innymi podmiotami zarządzanymi przez TFS.
  • Ocena projektu inwestycyjnego przez TFS jest wypadkową powyższych kryteriów, jak również  uwzględnienia indywidualnej specyfiki projektu.

Poziom finansowania określany na podstawie wyników analizy indywidualnego projektu. Dopuszcza się większościowy udział TFS.

– typu project finance – minimalny poziom zabezpieczeń : 120 % kapitału, wkład własny sponsora/ partnera biznesowego : minimum  20 %

– finansowanie korporacyjne – poziom i warunki finansowania określane są na podstawie wyników analizy indywidualnego projektu, z uwzględnieniem standardowych wskaźników obsługi długu, stosowanych przez banki komercyjne.

W przypadku współuczestniczenia w projektach z innymi inwestorami- zabezpieczenia na zasadach, co najmniej pari passu.