Kim jesteśmy

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się podmiotem inwestycyjnym na zasadach rynkowych.

Misja

Wsparcie procesów reindustralizacji

Wizja

Zbudowanie pozycji strategicznego partnera finansowego wspierającego rozwój gospodarki.

TFS jest wykonawcą strategii pobudzania wzrostu gospodarczego poprzez rozwój przemysłu. Strategia ta opiera się na idei utrzymania i unowocześniania zdolności produkcyjnych, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstw.

Kompetencje i potencjał TFS

  • Praktyka w zakresie przeprowadzania udanych procesów restrukturyzacyjnych.
  • Doświadczenie sektorowe (między innymi budownictwo infrastrukturalne, przemysł stalowy).
  • Dobre relacje zarówno z administracją publiczną oraz inwestorami branżowymi, jak i finansowymi.
  • Wypracowane zasoby finansowe, które mogą być reinwestowane w kolejne projekty.

Kierunki rozwoju TFS

Inwestor finansowy

TFS jako inwestor finansowy działa na zasadach rynkowych, angażując się w przedsięwzięcia zapewniające odpowiednią stopę zwrotu oraz wzrost wartości portfela zarządzanych aktywów.

TFS elastycznie dopasowuje swoją ofertę instrumentów finansowych, dostarczając zarówno instrumenty dłużne, jak i kapitałowe.

Partner biznesowy

TFS jako partner biznesowy wspiera procesy reindustrializacji, dostarczając unikalne know-how w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw działających w branżach kluczowych dla rozwoju kraju, wykorzystując posiadane doświadczenie i synergię pomiędzy spółkami portfelowymi.

Specjalizacja

TFS wzmacnia i buduje kompetencje w zakresie wybranych sektorów gospodarki: budownictwo infrastrukturalne i przemysłowe.

Zakres specjalizacji wyznacza priorytety inwestycyjne. Jednakże każdy projekt jest analizowany indywidualnie i specjalizacja nie wyklucza inwestycji w inne sektory.

Aktywizacja kapitału prywatnego

Aktywizacja kapitału prywatnego

TFS działa jako podmiot aktywizujący prywatny kapitał – inwestuje w projekty również we współpracy z inwestorami prywatnymi, zapełniając lukę finansową oraz zwiększając zaufanie inwestorów jako instytucja reprezentująca Ministerstwo Energii.

Władze spółki

Zarząd

Jadwiga Dyktus 

Prezes Zarządu

Monika Domańska

Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Piotr Zapadka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Koziński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Stańczykowska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Pacholec

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz Bienioszek

Członek Rady Nadzorczej

Adam Skup

Członek Rady Nadzorczej

Historia TFS

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zostało powołane do życia i wyposażone w kapitał w celu restrukturyzacji sektora hutniczego. Zaoferowane przez TFS wsparcie poprzez udzielenie poręczeń, gwarancji i zastawów, regulacje obrotu wierzytelnościami oraz inicjatywy kapitałowe miało na celu poprawę sytuacji gospodarczej podmiotów z tego sektora.

Dowiedz się więcej

W dniu 5 kwietnia 2000 roku założona została spółka HK Stal Sp. z o.o., której 100% udziałów w kapitale zakładowym objęła Huta Katowice S.A.
8 grudnia 2000 roku Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. odkupiła od Huty Katowice S.A. pakiet wszystkich udziałów w spółce HK Stal Sp. z o.o.
19 grudnia 2000 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HK Stal Sp. z o.o., które zmieniło nazwę na Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. Na tym samym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego TFS poprzez wniesienie aportem akcji spółek stanowiących własność Skarbu Państwa.

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zostało powołane do życia i wyposażone w kapitał w celu restrukturyzacji sektora hutniczego. Zaoferowane przez TFS wsparcie poprzez udzielenie poręczeń, gwarancji i zastawów, regulacje obrotu wierzytelnościami oraz inicjatywy kapitałowe miało na celu poprawę sytuacji gospodarczej podmiotów z tego sektora.

Dzięki prowadzonym przez TFS procesom naprawczym w kolejnych latach udało się z powodzeniem zrealizować projekty restrukturyzacyjne w podmiotach z branży hutniczej. Transakcje sprzedaży charakteryzowały się wysoką stopą zwrotu z inwestycji dla TFS, a nabywcy (inwestorzy) zapewniali spółkom możliwość rozwoju poprzez realizację programów inwestycyjnych z wykorzystaniem efektów synergii. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i środki finansowe pozwoliły na kontynuowanie akwizycji w polskim sektorze przemysłowym.

Z działalnością TFS wiązało się również podejmowanie trudnych wyzwań charakteryzujących się przeprowadzaniem procesów restrukturyzacyjnych w spółkach, które nie poradziły sobie z odradzającym się rynkiem kapitałowym w Polsce. Celem tych przedsięwzięć było wypracowanie optymalnego sposobu działań łagodzących skutki ekonomiczne w możliwie największym stopniu.
Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. jest obecne na rynku od 15 lat, w trakcie których zrealizowało wiele projektów restrukturyzacyjnych.

Zrealizowane projekty TFS

Projekty TFS

Obecnie realizowane i zakończone projekty w ramach działań restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych TFS

Walcownia Rur Andrzej S.A.2003 – 2011
Torpol S.A. 2014 – …
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.2001 – 2010
Walcownia Rur Silesia S.A. 2007 – …
GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. 2002 – 2008
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Walcownia Rur Andrzej S.A.W ramach restrukturyzacji sektora hutniczego w styczniu 2003 roku TFS nabyło akcje Huty Andrzej za ponad 5,4 mln złotych. Rezultatem wdrażanych procesów naprawczych było powołanie spółki Walcowania Rur Andrzej Sp. z o.o. (WRA) i uruchomienie produkcji w dawnej Hucie Andrzej. Nowo powołana Spółka wydzierżawiła majątek produkcyjny od syndyka Huty Andrzej i przejęła kadrę pracowniczą. Przeprowadzenie strategicznych zmian w strukturze dawnej Huty Andrzej przełożyło się na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych przez WRA i ugruntowało pozycję Spółki jako głównego producenta rur stalowych gorącowalcowanych. Podmiot zyskał na atrakcyjności w oczach inwestorów. W 2011 roku TFS sfinalizowało sprzedaż wszystkich udziałów inwestorowi z sektora stalowego – spółce Alchemia S.A.
Torpol S.A.Udział TFS w IPO jako kluczowego inwestora jest konsekwencją realizacji nowej strategii opartej m.in. na aktywizacji kapitału prywatnego.
TFS jest właścicielem 38% akcji Torpol S.A., polskiej Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzą spółki specjalizujące się w kompleksowej realizacji obiektów komunikacyjnych takich jak szlaki i stacje kolejowe oraz torowiska tramwajowe, a także obiekty inżynierskie.
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice Sp. z o.o.W grudniu 2001 roku TFS przejęło 293 753 udziałów w Zakładach Koksowniczych Zdzieszowice Sp. z o.o. stanowiących 8,5% w kapitale zakładowym. Przejęcie nastąpiło w ramach zaspokojenia roszczenia wynikającego z pożyczki udzielonej Hucie Katowice S.A. W efekcie działań TFS łączna wartość nabytych akcji wyniosła ponad 29 mln złotych. Zaangażowanie się TFS w ZKZ skutkowało trwałym wzrostem wartości Spółki, która stała się atrakcyjnym podmiotem dla inwestorów. We wrześniu 2010 roku TFS dokonało sprzedaży wszystkich udziałów na rzecz Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Sp. z o.o. za wynagrodzeniem w celu umorzenia.
Walcownia Rur Silesia S.A.WRS jest podmiotem o długoletnim doświadczeniu w produkcji rur stalowych bez szwu oraz ze szwem ciągnionych na zimno. W swojej ofercie Spółka posiada szeroki asortyment produktów cenionych na rynku krajowym i zagranicznym. TFS w kooperacji z Zarządem WRS realizuje program restrukturyzacyjny oraz kontynuuje działania mające na celu zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa WRS na rzecz inwestora branżowego lub finansowego.
GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.Bydgoski Centrostal przez wiele lat funkcjonował jako firma państwowa pod nazwą Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „Centrostal”. W 1991 r. został sprywatyzowany i powstało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Centrostal Bydgoszcz S.A. W 1999 r. spółka zmieniła nazwę na Grupa Centrostal Bydgoszcz S.A. (GCB Centrostal Bydgoszcz S.A.). W 2002 roku TFS zakupiło niemal 30% akcji Centrostalu obciążonych zadłużeniem w wysokości ponad 100 mln złotych i rozpoczęło proces restrukturyzacyjny. Aktywna polityka modernizacyjna i sprawne zarządzenie portfelem firmy zachęciło inwestora z Ukrainy (UGMK Ukraińska Górniczo-Metalurgiczna Kompania) do odkupienia akcji Centrostalu od TFS. W 2008 roku TFS sfinalizowało proces wyjścia kapitałowego z Centrostalu.
Szczeciński Park Przemysłowy Sp z o.o.W listopadzie 2010 roku TFS nabyła w drodze postępowania kompensacyjnego tereny i wszystkie kluczowe urządzenia produkcyjne po byłej Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. (SSN), tj. nieruchomości wraz z posadowionymi na nich budynkami i budowlami, w tym trzema pochylniami niezbędnymi do budowy i wodowania statków oraz innymi środkami produkcji. Tym samym TFS stało się właścicielem oraz zarządcą majątku produkcyjnego po byłej SSN. Zadaniem, które postawiło sobie TFS angażując się w projekt, było przywrócenie funkcji przemysłowych na terenach postoczniowych.
TFS zarządzało nabytym majątkiem, a w 2013 roku powołało do tego celu spółkę o nazwie Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. (SPP).
3 listopada 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy TFS a Zarządem SPP dotycząca przeniesienia majątku w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki SPP.
KolTram S.A. – sprzedaż w 2011 roku wszystkich udziałów inwestorowi z sektora kolejowego – grupie Kolbet.W wyniku restrukturyzacji finansowej długu Centrostalu Bydgoszcz S.A. opartej na rozliczeniu się poprzez przejęcie spółki z Grupy, TFS stało się w 2006 roku 100-procentowym udziałowcem w KolTram. Spółkę specjalizującą się w produkcji elementów stalowych nawierzchni kolejowej i tramwajowej poddano programowi naprawczemu. KolTram podpisał szereg korzystnych kontraktów i stał się głównym krajowym dostawcą rozjazdów typu S49 i S60 na największe i najbardziej obciążone linie kolejowe. W ramach projektu realizowanego przez TFS KolTram dokonał wielu dodatkowych przedsięwzięć w kierunku unowocześnienia rozjazdów kolejowych. Wprowadził także szereg rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych mających na celu dostosowanie rozjazdów do prędkości 160 km/h i 250 km/h.
W lutym 2011 roku TFS dokonując bilansu wejścia w spółkę KolTram, uznało cele programu naprawczego za zrealizowane. Podjęta została decyzja o prywatyzacji poprzez sprzedaż. Cena wywoławcza wynosiła 80 mln złotych. Ostatecznie akcje nabył inwestor z sektora kolejowego – Grupa Kolbet S.A., za 96,5 mln złotych.
Huta Katowice S.A.W 2000 roku Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. zostało zaangażowane w projekt bieżącej obsługi działalności Huty Katowice. Działania wprowadzone przez TFS zapewniły dostawy surowców dla huty na korzystnych warunkach cenowych. Efektem tego było obniżenie kosztów operacyjnych producenta stali. W latach 2001-2002 TFS będąc operatorem finansowym Huty Katowice, kupowało dla niej surowce oraz sprzedawało jej wyroby. W 2004 roku światowy gigant Mittal Steel kupił koncern Polskie Huty Stali, w skład którego weszła Huta Katowice.
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego oraz dominującym w kraju producentem koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100.Spółka jest przedsiębiorstwem branży węglowo-koksowej, przemysłu tradycyjnego dla regionu, dzięki któremu powstało i rozwinęło się miasto, uzyskując znaczenie w skali nie tylko regionu ale i Europy.
Udział WZK „Victoria” S.A. w produkcji koksu w Polsce wynosi 5 % oraz stanowi 4% krajowego eksportu koksu ogółem. Rocznie produkuje ponad 500 tys. ton koksu, z czego ponad 400 tys. ton koksu odlewniczego specjalnego. Pozycję rynkową Victorii określają najwięksi europejscy liderzy z sektora odlewniczego, hutnictwa metali nieżelaznych i producenci materiałów izolacyjnych.W WZK „Victoria” S.A. wdrożone zostały zintegrowane systemy zarządzania, które są zgodne z międzynarodowymi standardami . Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego jest jednym z celów Victorii. Odpowiedzialne działanie oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Spółki.
Pro Tonsil Sp. z o.o.W 2005 roku TFS rozpoczęło restrukturyzację grupy Tonsil. TFS w tym procesie pełniło rolę operatora finansowego, który prowadził obsługę finansową zakupu materiałów i usług, gwarantując tym samym ciągłość produkcji. Jednocześnie TFS powołało firmę Pro Tonsil Sp. z o.o., która przejęła część pracowników i dzięki wsparciu TFS kontynuowała produkcję głośników i zestawów audio. Pro Tonsil nie był w stanie konkurować na rynku z tańszymi produktami z Azji. Pogarszająca się sytuacja Spółki wymusiła na Zgromadzeniu Wspólników TFS w maju 2009 roku podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki Pro Tonsil i jej likwidację w 2014 roku.
Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o.Spółka Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. została powołana do życia przez TFS z myślą o kontynuowaniu działalności Huty Częstochowa S.A. Nowy podmiot rozwijał działalność hutniczą w oparciu o aktywa i zaplecze kadrowe Huty Częstochowa. Jednocześnie, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, Huta została poddana procesowi restrukturyzacji i przekształceń własnościowych prowadzonemu przez TFS. Rezultatem podjętych działań była sprzedaż w 2005 roku wszystkich udziałów należących do TFS ukraińskiemu inwestorowi z sektora hutniczego – grupie ISD.
Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o.W 2006 roku TFS zaangażowało się w proces restrukturyzacji Chłodni Kieleckich Sp. z o.o. między innymi poprzez udzielenie pożyczek na zakup płodów rolnych oraz realizację bieżących zobowiązań. Kolejnym etapem zaangażowania TFS w projekt było objęcie 44 tys. akcji tej spółki oraz nabycie nieruchomości w Kielcach o powierzchni 5 ha. Dzięki temu spółka mogła prowadzić dalszą działalności gospodarczą. Po głębokiej restrukturyzacji oraz inwestycjach Chłodnie Kieleckie zostały przygotowane do sprzedaży inwestorowi.
W październiku 2010 roku TFS podpisało z HORTINO Leżajsk ZPOW Sp. z o.o. umowę sprzedaży Chłodni Kieleckich, pozostając wciąż właścicielem nieruchomości.
W dniu 8 października 2013 roku TFS dokonało sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o.TFS zaangażowało się w Zakład Mechaniczny ZGODA Sp. z o.o. (ZMZ) w 2006 roku, użyczając Spółce pożyczki w wysokości 8,23 mln złotych oraz nabywając pakiet akcji ZMZ. Celem udzielonego finansowania było podtrzymanie produkcji bieżącej, a następnie znalezienie strategicznego inwestora dla Spółki. Przedsiębiorstwo było znane na rynku krajowym i zagranicznym z produkcji silników wysokoprężnych dla przemysłu okrętowego, a także części silnikowych oraz maszyn wyciągowych dla górnictwa. W 2006 roku udało się pozyskać inwestora – katowicki Centrozap S.A., który nabył wszystkie udziały ZMZ należące do TFS.
Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o.2014 – 2017
KolTram S.A.2006 – 2011
Huta Katowice S.A. 2000 – 2001
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. Sp. z o.o. 2016 – …
Pro Tonsil Sp. z o.o. 2005 – 2014
Huta Stali Częstochowa Sp. z o.o. 2002 – 2005
Chłodnie Kieleckie Sp. z o.o. 2006 – 2013
Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o.2001 – 2006

Odpowiedzialność społeczna

Ponad 15-letnia obecność przy restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw pozwoliła TFS na wypracowanie unikalnych kompetencji. Zdobytym doświadczeniem i istotnym saldem środków pieniężnych pomagamy realizować strategię wsparcia rozwoju gospodarczego w Polsce. Specyfika naszych działań sprawia, że ponosimy szczególną odpowiedzialność za swoje przedsięwzięcia. TFS bazuje na najlepszych praktykach odpowiedzialnego biznesu w dążeniu do realizacji misji i wizji Spółki.

Transparentność

Czytaj więcej

Transparentność to jedna z najważniejszych zasad, którymi kieruje się TFS.
TFS opracowało dokument „Dobre praktyki w Grupie Kapitałowej TFS” określający zbiór zaleceń w ramach ładu korporacyjnego, których implementacja zapewnia równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Grupy Kapitałowej TFS. Pozwala to informować społeczność o swoich standardach postępowania i wynikach działalności, a tym samym zapewnia przejrzystość podejmowanych działań.

Rozwój lokalny, dbałość o otoczenie oraz dialog społeczny

Czytaj więcej

TFS angażuje się w rewitalizację terenów gospodarczych, podejmując działania mające na celu przywracanie określonym terenom ich funkcji gospodarczej i przemysłowej. Przed realizacją projektu dbamy o dialog społeczny dający możliwość odpowiedzi na realne potrzeby lokalnego środowiska. Wspieramy rozwój lokalny nie tylko kapitałowo, ale również budując dobre relacje na styku biznesu, administracji publicznej i społeczności.

Rozwój pracowników

Czytaj więcej

Wierzymy, że siłą TFS jest nasz zespół. Doceniamy rozwój konkretnych kompetencji potrzebnych w dalszej karierze zawodowej. Stale inwestujemy w rozwój pracowników poprzez szeroką ofertę możliwości podnoszenia własnych kwalifikacji (kursy, szkolenia).